Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2013

andree
17:02
7492 68d9 500
Olivier Jeffers
Reposted fromLotte Lotte viawoodie woodie
andree
16:55
6130 bb49 500
magazyn literacko-kulturalny "Chimera", NR 6/2013
Reposted frommarysia marysia viawoodie woodie
andree
16:55
Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtereseek tereseek viawoodie woodie
andree
16:53
4571 800b
Reposted fromClary Clary viaemotionalanorexic emotionalanorexic
andree
16:53
andree
16:53
andree
16:52
On tylko robił nadzieje i odchodził. Nie było warto. Z perspektywy czasu, teraz to wiem. 
— kilka lat cholernych myśli.
andree
16:51
7047 fd89
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viathefirstdrop thefirstdrop
andree
16:51
0573 d3a4
Reposted fromdesolate desolate viauhuhu uhuhu
andree
16:50
I dziś wyglądałeś tak pięknie, że miałam ochotę wycałować Cię do utraty przytomności
Reposted fromuhuhu uhuhu
andree
16:49

May 27 2013

andree
22:48
andree
22:47
andree
22:43
andree
22:41
andree
22:41
Zawsze pozostaje urojona podróż po obłokach.
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaszarakoszula szarakoszula

May 13 2013

andree
20:49
7588 f864
Reposted fromClary Clary viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
andree
20:18
andree
20:18
8471 9d79
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaszarakoszula szarakoszula

May 11 2013

andree
19:12
8765 eb3a
Oh my God *.*
Reposted frommisseterniity misseterniity viawoodie woodie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl